A 2017-2018-as nevelési évben a nyári zárás időpontja: 2018. Július 16. és Augusztus 17. között van. A zárás előtti utolsó nap július 13. péntek, a zárás utáni első nap augusztus 21. kedd. Ebben az időszakban az ellátást a kijelölt ügyeletes óvoda biztosítja, melyet a faliújságon kitett nyilatkozaton igényelhet a Szülő. 

Óvodai ellátás

Intézményükben vállaljuk annak a kisgyermeknek az integrációját aki:  

 • szakértői bizottság véleménye alapján integráltan nevelhető, és
 • állandó lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye) az intézmény körzetében van,

vagy

 • III. kerületi lakos, de a körzetes óvodája ( a feltételek hiánya miatt) integrálását vállalni nem tudja, és
 • mozgáskorlátozott, vagy beszédfogyatékos, vagy enyhén értelmi fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral ( súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral ) küzd és
 • fejlesztéséhez az intézmény rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

 Az integrálás lehetőségének további feltételei:

 • mozgáskorlátozott gyermek képes legyen, legalább segédeszközzel helyváltoztatásra, segítséggel önellátásra, szobatiszta legyen, képes legyen kapcsolatteremtésre, szükségleteit ki tudja fejezni,
 • beszédfogyatékos gyermek képes legyen kapcsolatteremtésre, szükségleteinek kifejezésére,
 • értelmi fogyatékos gyermek foglalkoztatható, fejleszthető legyen az óvodai csoportban,
 • az egyéb pszichés zavarral küzdő gyermek  alkalmas legyen a közösségi életre, ne veszélyeztesse önmagát, társait.

Az  integráció általános elvei:

 • az integrációt az egész nevelőtestület felvállalja,
 • a csoportjukban integrációt folytató kollégákat az egész alkalmazotti közösség támogatva segíti,
 • az integrációban részt vállaló csoportok gyógypedagógiai asszisztensi segítséget kapnak,
 • az integrálhatóság minden esetben egyéni döntést igényel, figyelembe véve az összes körülményt,
 • felvétel előtt
  • a szülő részletesen tájékoztassa az óvodát a kisgyermek fejlődéséről, eddigi vizsgálati eredményekről,
  • ismerkedési szakaszban a kisgyermek és szülője minimum egy hetet töltsön az óvodai csoportban
  • a szülő az óvodai szokások tanításában nyújtson segítséget a kisgyermeknek, az óvodapedagógusoknak mutassa meg, hogyan tudnak gyermekével kapcsolatot teremteni, irányítani, segíteni őt
  • a szakértői bizottság véleményének megismerése után nyilatkozik az óvoda a befogadásról, ezt követően végezheti a bizottság az intézmény kijelölését
  • az eddigi vizsgálati eredmények ismeretében konzultálnak a szülővel a gyógypedagógusok, pszichológus, gyógypedagógiai asszisztens, óvodapedagógusok, óvodavezető, tagóvoda vezető
    
 • csoportba való beosztás előtt az óvodapedagógusok személyesen találkoznak a  gyermekkel és  a  szülőkkel.  Csoportkialakításhoz az óvodavezető figyelembe veszi az óvodapedagógusok véleményét,
 • az első három hónapban kiemelt figyelmet fordítunk a szülőkkel történő kölcsönös kommunikációra, mely idő alatt eldönthető, hogy a gyermekek optimális fejlődésének feltételei biztosítottak e az adott csoportban, intézményben.
 • a sajátos nevelési igényű gyermek befogadása, segítése nem jelenthet túlzott terhet a csoportban élő gyerekek, felnőttek számára.

 Az integráció nem megvalósítható,

 • ha káros hatása van a SNI gyerekre, a csoportra,  a nevelőkre,
 • ha nem szolgálja a SNI gyerek fejlődését, szükségleteinek kielégítését,
 • ha óvodapedagógiai eszközökkel nem oldható meg a közösségi együttélés kialakítása a gyerekek között,
 • ha a pedagógus testi-lelki terhelése túlzott.

  A Szakértői Bizottság szakvélemények tartalmaznia kell:

 • a SNI tényének megállapítását, annak okait,
 • az integrált nevelés lehetőségét,
 • a nevelési javaslatokat, fejlesztési területeket,
 • az intézmény kijelölését név szerint,
 • a kontroll vizsgálat időpontját

 

 • A csoportszervezés elvei:
 • integráló csoportban maximum 15 gyerek mellett maximum 3 sajátos nevelési igényű gyermeket fogadunk (lehetőleg különböző problémával),
 • mozgássérültek integrációja elsősorban a földszinti csoportokban történik ( emeleti csoportokban abban az esetben lehetséges, ha a gyermek számára nem okoz gondot a lépcsőn járás)

Az eredményes integrálás személyi és tárgyi szükségletei:

 • inkluzív, befogadó környezet, alkalmazottak, szülők, gyerekek részéről,
 • fogyatékosság típusának megfelelő folyamatos gyógypedagógiai jelenlét (utazó gyógypedagógus, óvodai gyógypedagógus, mozgássérültek mellett konduktor, gyógypedagógiai asszisztensek)
 • integráló csoportokban gyógypedagógiai asszisztens,
 • speciális segédeszközök
 • sérülés specifikus környezet - akadálymentes rámpa, kapaszkodók -,
 • kerületi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, mint szakszolgálat közreműködése utazó gyógypedagógusokkal, tanácsadással, konzultációval együttműködési megállapodás szerint,
 • integráció folytatása a kerületi iskolákban 

 A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrálásának célja:

 • közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése)  - óvodapedagógiai eszközökkel,
 • képességeik fejlesztése ( vizuális, akusztikus, taktilis, motoros, és nyelvi ) – gyógypedagógiai eszközökkel,
  • a hiányzó vagy sérült funkciókat helyreállítani, újakat kialakítani,
  • a meglévő ép funkciókat bevonni a hiányok pótlása érdekében,
  • a különféle funkciók egyensúlyát kialakítani,
  • speciális segédeszközöket elfogadtatni, használatukat megtanítani,
  • egyéni sikereket segítő tulajdonságokat, funkciókat fejleszteni,
 • befogadóvá váljon az intézmény érzelmileg is.